Att läsa mer

 • Adalberth K
  God lufttäthet, TS:1998, Byggforskningsrådet, ISBN 91-540-5809-0, Stockholm (1998)
 • Bankvall C
  Luftboken. Luftrörelser och täthet i byggnader. Studentlitteratur, Lund (2013)
 • Eliasson E
  Att uppnå god lufttäthet. En studie av faktorer som påverkar byggnadens lufttäthet. Examensarbete 2010:24, Institutionen för byggnadsteknologi , Chalmers tekniska högskola (2010)
 • Johansson M
  Byggnaders lufttäthet – en studie av utformning och praktiskt utförande av konstruktionsdetaljer i klimatskärmens lufttäta skikt, Examensarbete, Institutionen för byggnadsteknologi, Chalmers tekniska högskola (2004)
 • Mattsson B
  Luftläckage i bostäder – litteraturstudier, modellering och mätningar, Licentiatavhandling, P-04:3, Institutionen för byggnadsteknologi, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1400-2728 (2004)
 • Mattsson B
  Studies on building air leakage – a transient pressurisation method, measurements and modelling, Doktorsavhandling, Avdelningen för byggnadsteknologi, Chalmers tekniska högskola, ISBN 978-91-7291-958-7 (2007)
 • Johansson T, Ulfsson V
  Lufttäthet i småhus – en inventering av leverantörer, metoder och produkter. Beräkningsmodell luftläckage (excelfil). Examensarbete (2010)
 • Sandberg P I, Sikander E, Wahlgren P, Larsson B
  Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler, SP Rapport 2007:23, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2007)
 • Sandberg P I, Sikander E
  Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning, SP Rapport 2004:22, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2004)
 • Sikander E
  ByggaL – Metod för byggande av lufttäta byggander, SP Rapport 2010:73, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2010)
 • Sikander E, Wahlgren P
  Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets täthet, SP Rapport 2008:36, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2008)
 • Sikander E, Olsson-Jonsson A
  Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie, SP Rapport 1997:34, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (1997)
 • Svensson O, Hägerhed Engman L
  Förbättringsmöjligheter av lufttätheten i byggnader – erfarenheter och exempel från lufttäthetsmätningar, sammanställning från konferens Passivhus Norden (april 2009)
 • Wahlgren P
  Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar, SP Rapport 2010:09, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2010)