Produktionsskede

Lufttäthet i produktionsskedet

Nedan följer en rutin/checklista för entreprenörens arbete att producera en lufttät byggnad där det egna arbetsutförandet är viktigt liksom kommunikationen med projektören och byggherren.

Entreprenörens rutin/checklista för produktionsskedet

 • proj-byggl-ansvUtse ansvarig för lufttäthetsfrågorna på byggarbetsplatsen
 • Genomgång av kraven avseende lufttäthet.
 • Granskning av projekterade handlingar i samverkan med projektör med tanke på produktionskritiska moment/detaljer.
 • Om metodändring – visa att lufttätheten uppfyller krav efter ändring.
 • Upprättande av kontrollplan i samråd med projektör.
 • Intern information/utbildning som även omfattar underentreprenörer.
 • Arbetsberedning (före varje nytt moment).
 • Tidig täthetskontroll och läckagesökning.
 • Slutlig täthetsprovning.
 • Återför erfarenheter till projektör

Byggherrens rutin för uppföljning under produktionsskedet

 • bhs-uppfoljn2Kontakt med ansvarig för lufttäthetsfrågorna och avstämning av dennes interna kommunikation av kraven och informationsspridning/utbildning.
 • Begär dokumentation från egenkontroller enligt upprättad kontrollplan.
 • Granska dokumentation från tidig täthetsprovning/läckagesökning och eventuellt förbättringsarbete som följt på denna.
 • Få bekräftat/dokumentation från slutlig täthetsprovning att kraven uppfyllts (utförs eventuellt även före garantitidens utgång).