Branschstandard ByggaL

ByggaL har omarbetats och kompletterats för att bättre kunna vägleda branschen där oklarheter lätt uppstår. Idag uppstår det allt för ofta frågetecken kring ställda lufttäthetskrav samt hur dessa ska verifieras. Målet är att ByggaL skall utgöra ett förtydligande och komplettering till SS-EN ISO 9972:2015, det vill säga ett svenskt ”anpassningsdokument”.

Branschstandard ByggaL omfattar en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar lufttäthetsfrågorna genom hela byggprocessen. Metoden innebär ett arbetssätt för att uppfylla sam-hällets krav och byggherrens krav på lufttäthet. Metoden ger detaljerade och kompletterande anvis-ningar vid bestämning av byggnaders lufttäthet enligt provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015.
Syftet med branschstandard ByggaL är dels att skapa en gemensam branschöverenskommelse kring tillvägagångssätt vid lufttäthetsmätning och luftläckagesökning, dels att tillhandahålla en kvalitetssäkringsmetod för byggande av lufttäta byggnader.

Branschstandard ByggaL
Bilaga 1. Ordlista
Bilaga 2. Inventering av befintlig byggnad
Bilaga 3. Byggherrens kravformulering
Bilaga 4. Checklista för projektering
Bilaga 5. Checklista för produktion
Bilaga 6. Omslutningsarea
Bilaga 7. Metodval och tätning inför lufttäthetsmätning
Bilaga 8. Byggnadens färdigställandegrad vid lufttäthetsmätning
Bilaga 9. Lufttäthetsmätning
Bilaga 10. Luftläckagesökning och termografering
Bilaga 11. Lufttäthetsmätningsrapport
Bilaga 12. Urval av provobjekt vid delprovning av byggnad
Bilaga 13. Tidig luftläckagesökning

Branschstandard ByggaL inkl bilagor