Byggherrens ambitionsnivå

Ambitionsnivån hos byggherren ligger till grund för de krav som formuleras för den lufttäta byggnaden. Ambitionsnivån kan variera från byggherre till byggherre samt från ett projekt till ett annat. Avgörande för vilken nivå byggherren väljer kan t ex vara vilken energianvändning som byggherren är beredd att acceptera och vilken termisk komfort eller luftkvalitet som brukarna av byggnaden förväntar sig. Vidare kan entreprenadform och ekonomiska resonemang avgöra valet av ambitionsnivå.

Byggherrens ambitionsnivå återspeglas framförallt i

  • eget engagemang.  I vissa projekt kan det vara motiverat att koppla en specialist till projektet som stöd för byggherrens kravställande och uppföljning av lufttäthetsfrågorna.
  • kravformulering (se vidare i Förslag till byggherrens kravformulering)
  • val av entreprenadform
  • vilken kompetens som handlas upp vid val av projektörer och entreprenörer. Bland annat kan hänsyn tas till kompetens vid upphandling genom att värdera referensobjekt, rutiner, kvalitetssäkring för lufttäthet vid sidan om pris. För referensobjekt är det viktigt att det framgår att det är samma personal som anlitas i det offererade arbetet som i referensobjektet.
  • att erbjuda utbildning/information från byggherrens sida för att uppmärksamma att lufttätheten är en viktig aspekt som kommer att följas upp i projektet (kombineras gärna med fuktsäkert byggande och energieffektiva byggnader). Se vidare förslag till innehåll i utbildning.
  • de konsekvenser som eventuellt formuleras om krav ej uppfylls.
  • eventuell belöning om kraven uppfylls eller vissa angivna nivåer nås.