Programskede

Lufttäthet i program- och planeringsskedet

Den nedanstående rutinen är avsedd att ge byggherrar uppslag inför det egna arbetet med att ställa krav och följa upp dessa så att byggnaderna får god lufttäthet.

Byggherrens rutin/checklista (kan också användas av byggherrens representant)

  • bhs-cheklistaVälj ambitionsnivå för det egna arbetet.
  • Vid ombyggnad – genomför en inventering.
  • Formulera krav för lufttät byggnad. Kraven omfattar både tekniska krav och krav på aktiviteter.
  • Upphandling och kontraktsgenomgång för att bekräfta att kraven uppfattats korrekt.
  • Utse ansvarig att följa upp kraven och formerna för uppföljningen. Checklistorna (projektering och produktion) kan vara en hjälp vid planering av uppföljningen.
  • Vid behov: Initiera information/utbildning för upphandlade aktörer inför projektstart.