Checklista/kontrollplan för byggskedet

Lufttäthetsplan

Några viktiga principer för produktion av en lufttät byggnad:

 • Granska att levererade material och produkterna för lufttätning stämmer med projekterade produkter (åldringsegenskaper kan vara annorlunda för snarlika produkter m m)
 • Finns begränsningar i lämpligt klimat (exempelvis temperatur) vid applicering – i så fall kontroll och åtgärder för att skapa klimatet
 • Ren arbetsplats (rutiner, skydda, rengör)
 • Torr arbetsplats (rutiner, skydda, torka)
 • Förberedelse av ytor (rengöring/primer m m)
 • Inga hål eller revor i lufttätande skiktet
 • Täta skarvar, genomföringar och anslutningar – utförda enligt anvisningar
 • Tidig läckagesökning, ev tidig och etappvis täthetsprovning (bilaga) – alla berörda bör vara med vid läckagesökningen för att förbättringar skall kunna genomföras på ett bra sätt
 • Förbättringar av lufttätande lösningar
 • En noggrann genomgång/kontroll av lufttätande skiktet/skarvar före igensättning med material som döljer tätskiktet/skarvar
 • Slutlig täthetsprovning – berörda deltar vid provning och läckagesökning
 • Dokumentation bl a med täthetsprovningar, läcksökningar, foton och dagliga noteringar

Förslag till punkter i egenkontrollplan – lufttäthetsplan

tabell2